REGULAMIN STRZELNICY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STRZELNICY KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

SPORZĄDZONY ZGODNIE Z TREŚCIĄ ROZPORZĄDZENIA MSWiA Z DNIA 15 MARCA 2000 roku W SPRAWIE WZORCOWEGO REGULAMINU STRZELNIC (Dz.U. Nr. 18, poz. 234)

 

załącznik do decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański Nr WIS.423.36.2017 z dnia 8 maja 2023 r.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

 

PROWADZĄCY STRZELANIA

 

1.  ODPOWIADA ZA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA STRZELNICY ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH

 

2.  WYZNACZA KORZYSTAJACYM ZE STRZELNICY STANOWISKA STRZELECKIE A OSOBOM TOWARZYSZĄCYM MIEJSCE BEZPIECZNEGO POBYTU

 

3.  PROWADZI KSIĄŻKĘ REJESTRU POBYTU NA STRZELNICY, W KTÓREJ ZAMIESZCZA NASTĘPUJACE DANE:

 a)IMIĘ I NAZWISKO KORZYSTAJĄCEGO ZE STRZELNICY

 b)RODZAJ I KALIBER BRONI, Z KTÓREJ PRZEPROWADZONO STRZELANIA

c)  OKREŚLENIE WŁAŚCICIELA BRONI

d) GODZINĘ PRZYJŚCIA I WYJŚCIA ZE STRZELNICY

 e)  NUMER POZWOLENIA NA BROŃ

 f)   NAZWĘ ORGANU, KTÓRY WYDAŁ POZWOLENIE NA BROŃ (wymóg dotyczy osób posiadających pozwolenie na broń)

 g) OŚWIADCZENIE KORZYSTAJACEGO ZE STRZELNICY O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM STRZELNICY I PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA, POTWIERDZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

  

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ

 1.  OSOBOM TOWARZYSZĄCYM OSOBOM KORZYSTAJĄCYM ZE STRZELNICY WCHODZENIA NA STANOWISKA STRZELECKIE ORAZ STYCZNOŚCI Z BRONIĄ

 

2.  UŻYWANIA BRONI INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRZELNICY, BEZ  ZGODY JEJ UŻYTKOWNIKA

 

3.  SPOŻYWANIA ALKOHOLU LUB UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE STRZELNICY OSÓB BĘDĄCYCH POD ICH WPŁYWEM

 NA STRZELNICY W WIDOCZNYM MIEJSCU UMIESZCZA SIĘ

 1.  REGULAMIN STRZELNICY

 2.  AKTUALNY ATEST STRZELNICY

 3.  PLAN STRZELNICY Z  OZNACZENIEM:

 a) STANOWISK STRZELECKICH

 b) PUNKTU SANITARNEGO

 c)  DRÓG EWAKUACJI

 4.  INFORMACJĘ O MOŻLIWOSCI POŁACZENIA SIĘ Z NAJBLIŻSZYM PUNKTEM POMOCY MEDYCZNEJ.

 5.  ZA SZKODY POWSTAŁE PODCZAS STRZELANIA ORAZ SPOWODOWANIE WYPADKU ODPOWIADA WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDZAJACY STRZELNICĄ, PROWADZĄCY STRZELANIE LUB TRENING STRZELECKI ALBO KORZYSTAJĄCY ZE STRZELNICY, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH.

 SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1.  BROŃ PALNĄ NA STRZELNICY PRZENOSI SIĘ ROZŁADOWANĄ, ZABEZPIECZONĄ I SCHOWANĄ W KABURZE, POKROWCACH LUB KASETACH PRZEZNACZONYCH DO BRONI.

 2.  WYNAJMOWANIE BRONI ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA STANOWISKU STRZELECKIM LUB TRENINGOWYM TYLKO NA POLECENIE PROWADZĄCEGO STRZELANIE LUB TRENING STRZELECKI.

 3.  WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ BRONI DOKONUJE SIĘ WYŁĄCZNIE Z LUFĄ SKIEROWANĄ W KIERUNKU KULOCHWYTU, TARCZ BĄDŹ PRZEDMIOTÓW BĘDĄCYCH CELEM NA STRZELNICY.

 4.  STRZELANIE ROZPOCZYNA SIĘ WYŁĄCZNIE NA KOMENDĘ PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

 5.  ZAKOŃCZENIE STRZELANIA ZGŁASZA SIĘ PROWADZĄCEMU STRZELANIE.

 6.  PO ZAKOŃCZENIU STRZELANIA BROŃ ROZŁADOWUJE SIĘ, PRZEDSTAWIA DO KONTROLI PROWADZĄCEMU STRZELANIE ORAZ ZABEZPIECZA.

 7.  ZABRANIA SIĘ STRZELANIA NA TERENIE STRZELNICY DO INNYCH PRZEDMIOTÓW NIŻ TARCZA STRZELNICZA ORAZ CELOWANIA LUB STRZELANIA DO LUDZI, ZWIERZĄT I PTACTWA.

 

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA STRZELNICY

 1.  KORZYSTAJĄCY ZE STRZELNICY JEST OBOWIĄZANY ŚCISLE PRZESTRZEGAĆ POLECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

 2.  ZABRANIA SIĘ WYCHODZENIA PRZED STANOWISKA STRZELECKIE BEZ ZGODY PROWADZĄCEGO STRZELANIE.

 3.  KORZYSTAJĄCY ZE STRZELNICY, Z WYJĄTKIEM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , OBOWIAZANY JEST PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZACYCH PODSTAW STRZELECKICH.

 4.  PO KOMENDZIE „STOP”  WYDANEJ PRZEZ PROWADZĄCEGO STRZELANIE LUB INNĄ OSOBĘ, STRZELAJĄCY BEZZWŁOCZNIE PRZERYWAJĄ STRZELANIE.

 5.  NA TERENIE STRZELNICY ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ WPROWADZONE TYLKO W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH ORAZ OBOWIĄZKOWO POWINNY BYĆ TRZYMANE NA UWIĘZI I POD ŚCISŁYM NADZOREM OPIEKUNA.

 6.  OSOBY NARUSZAJACE REGULAMIN STRZELNICY USUWA SIĘ ZE STRZELNICY.

 

              Zarząd

 Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

        w Starogardzie Gdańskim